Välkommen till Bostadsrättsbyggarna!

Intygsgivare

Ivan Wollbrant och Lars Emvik har behörighet att utfärda intyg angående ekonomiska planer som avses i 3 Kap 2§ Bostadsrättslagen (1991:614).

Nya regler avseende behörigheten som intygsgivare infördes 2003, och dessa är alltjämt gällande. Behörighet får enligt 10 § bostadsrättsförordningen (1991:630) meddelas endast den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper avseende byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.

Bevis om att sökanden har nödvändig utbildning utgörs av betyg eller intyg som visar att sökanden har genomgått utbildning i fastighetsrätt omfattande minst kunskapsområdet fastighetsrätt i juridisk översiktskurs samt företagsekonomi- eller fastighetsekonomi omfattande:

  • Grundläggande företagsekonomiska begrepp
  • Ekonomisk kalkylering inkl. investeringsbedömning och livscykelberäkningar
  • Bokföring och extern och intern redovisning inkl. räkenskapsanalys samt
  • Allmänna ekonomiska samband omfattande jämvikt och prisbildning på marknader, kapital- och kreditmarknaden samt räntebildning och inflation.