A

Avtalsförhandling

Avtalsförhandling

Avhysning

Då någon tvingas flytta på grund av att man inte uppfyllt de förpliktelser som följer boendeavtalet, även benämnt vräkning.

Avgift

Det belopp man månadsvis betalar till föreningen. Beloppet och vad kostnaden täcker framgår av den ekonomiska planen.

Arrende

”Hyra” av mark för t.ex. byggnation, förknippat med en årlig avgift. Arrendetiden kan vara upp till tjugofem år och kan sedan förlängas.

Ansvarsförsäkring

En försäkring som t.ex. en konsult har som träder in för det fall denne av misstag eller oaktsamhet förorsakar uppdragsgivaren skada.

Amortering

Återbetalning av lån. Återbetalningstakten avgörs i överenskommelse med långivande bank. Vissa lån kan vara amorteringsfria.

B

Bygglov

Tillstånd att uppföra en byggnad på en fastighet. Dock får inte själva bygget påbörjas innan startbesked erhållits.

Bostadsrätt

Rätt att utan begränsning i tiden utnyttja en lägenhet som upplåtits av föreningen.

Borgensman

Om banken anser att låntagaren inte har tillräcklig säkerhet, alternativt betalningsanmärkningar, kan den kräva att en eller flera person går i borgen..

Bolagsverket

Den myndighet där föreningen och den ekonomiska planen registreras.

Boendekostnad

Den totala kostnad man har för boendet. I en BRF består den av avgiften till föreningen, ränta till banken (efter skattereduktion).

Bruttoränta

Räntan innan man gjort avdrag för t.ex skattereduktion.

Bindningstid

Den tid som ett lån har fasta bestämda villkor beträffande ränta och amortering. Är oftast två, tre eller fem år.

D

Driftskostnad

Kostader som föreningen har för  ekonomisk och teknisk förvaltning, uppvärmning gemensam el, sophämtning, försäkring, styrelsearvoden och underhåll.

E

Entreprenad

Entreprenad är ett åtagande att till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.

Entreprenadrätt

Den lagstiftning som gäller vid upprättande av entreprenadavtal.

Ekonomisk förvaltning

Att sköta föreningens ekonomi, redovisning avisering av månadsavgifter, bokföring mm.

Ekonomisk plan

När en bostadsrättsförening skall börja upplåta lägenheter måste det finnas en ekonomisk plan, registrerad hos Bolagsverket. I den ekonomiska planen framgår vad huset kostar i underhåll, drift, finansiering etc. Planen ska också innehålla uppgift om lägenheternas insatser och årsavgifter.

Extra stämma

En extra stämma kan hållas på initiativ av styrelsen, revisorn eller då minst ett antal av medlemmarna som framgår i föreningens stadgar önskar detta. Orsaken är oftast att styrelsen inte vill ta ett känsligt eller svårt beslut själva, utan vill att stämman gör detta, eller att medlemmarna önskar att styrelsen redovisar något som medlemmarna undrar över.

F

Förverkande

Förverkande

Förmögenhetsvärde

Lägenhetens andel av föreningens totala tillgångar och skulder.

Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ett möte där alla medlemmar är med och beslutar bl. a utser styrelse.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling

Fastighetsskatt

Den skatt som föreningen betalar för fastigheten, ingår i lägenhetens avgift.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsjuridik

Den lagstiftning som behandlar bildning av fastigheter, köp och försäljning av fastigheter samt olika rättigheter och skyldigheter.

Fastighet

Markområde, eller markområde med befintlig bebyggelse.

G

Gemensamhetsanläggning(ga)

En anläggning som bildats enligt anläggningslagen och som ger deltagande fastigheter rätt att använda anläggningen. Kan vara avlopp, vägar, båtplatser mm.

H

Hyresförhandling

En förhandling mellan fastighetsägaren och hyresgästen om hyresnivån eller ev. förändring av denna.

Hyresrätt

Rätt att mot erläggande av hyra, vanligtvis månadsvis, nyttja en specifik lägenhet

I

Intygsgivare

Av boverket godkända granskare av den ekonomiska plan. Intygsgivarna skriver ett intyg på att alla uppgifter och beräkningar gjorda i den ekonomiska planen är rätt, samt ett föreningen med den ekonomiska planen vilar på tillförlitliga grunder.

Intresseanmälan

Då man lämnar en anmälan om att man är intresserad av att ta del av ett erbjudande om köp av bostadsrätten till sin lägenhet, Intresseanmälan är vanligtvis inte bindande.

Insats

Det fast belopp som betalas för bostadsrätten, beloppet framgår av ekonomisk plan

Inkasso

Inkasso är en åtgärd för att driva in en obetald skuld.

K

Köpeskilling

Det pris som betalas för en fastighet.

Köpekontrakt

Ett avtal om köp av en fastighet som skrivs mellan köpare och säljare, innehåller uppgifter om pris, betalningssätt, tillträdesdag och andra villkor förknippade med köpet. 

Köpebrev

Det kvitto som upprättas vid en fastighetsförsäljning på erlagd köpeskilling, ligger som grund för att köparen skall få lagfart på fastigheten.

Kapitaltillskott

Att föreningen beslutar att medlemmarna betalar en förhöjd insats, för att minska föreningens lån.

L

Lägenhetsförteckning

En förteckning av de lägenheter som ingår i bostadrättsföreningen.

Löntagare

Den som upptar ett lån i banken och förbinder sig att betala ränta och amortering på lånet.

Likvidavräkning

Likvidavräkning är en avstämning mellan köpare och säljare av slutbetalningen av fastighet. Likvidavräkningen sker oftast på tillträdesdagen.

Ledamöter

De personer som ingår i föreningens styrelse.

Lagfart

När föreningen köper en fastighet betalar föreningen lagfartskostnad. Lagfarten är ett bevis på äganderätten till fastigheten.

M

Medlemsförteckning

Förteckning av de medlemmar som valts in i föreningen.

N

Nettoränta

Låneräntan efter avdrag av skattereduktion.

O

Oäkta förening

En förening som består av så stor andel kommersiella lokaler eller hyresbostäder, så att den beskattas som företag.

P

Pantförskrivning

En pantförskrivning är en förklaring, att en inteckning är pantsatt som säkerhet för ett lån.

Pantbrev

De beviljade inteckningarna i fastigheten, som kan lämnas i pant för föreningens lån.

R

Revisor

En revisor har till uppgift, att granska riktigheten i den ekonomiska redovisningen, samt verksamheten i föreningen.

Realisationsvinst

Skillnaden mellan erlagd anskaffningskostnad (köpeskilling plus ev. nedlagda kostnader) och försäljningspriset.

S

Skattereduktion

Det avdrag som du som privatperson får göra på de räntor du betalar.

Stadgar

Stadgar är de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna måste innehålla vissa bestämda uppgifter enligt svens lag.

Suppleant

En person som på stämman utsetts som ersättare, för en ordinarie ledamot i styrelsen.

Stämpelskatt

Se lagfart

Styrelsemöte

Ett möte som föreningsstyrelsen håller med jämna mellanrum, vanligtvis en gång i månaden. Styrelsemötena skall protokollföras.

Styrelse

De personer som utses på en föreningsstämma och som har till uppgift att sköta föreningens angelägenheter.

T

Tomträtt

Tomträtt är en besittningsrätt till mark som ägs av staten eller kommunen.

Teknisk besiktning

En besiktning som görs av fastighetens tekniska kondition. Skall finnas tillgänglig för medlemmarna vid stämma, där beslut om fastighetsförvärv tas.

Taxeringsvärde

Det värde som ligger till grund för fastighetsavgiften (fastighetsskatten).

U

Uppskov

Uppskov

Upplåtelseavgift

Den avgift som tillkommer utöver insatsen. Avgiften är vanligtvis ett tillägg för ett bättre läge, balkong eller annan kvalitet. Insatsen plus upplåtelseavgiften är den totala kontantinsatsen.

Upplåtelseavtal

Det avtal som tecknas mellan föreningen och bostadsrättshavaren om upplåtelse av en bostadsrättlägenhet. Upplåtelseavtalet innehåller bl.a. uppgifter om vilken lägenhet det gäller, andelstal, insats och årsavgift.

Underhållsplan

En långsiktig plan, över de beräknade underhållsåtgärder som erfordras på fastigheten och som ligger till grund, för de avsättningar föreningen gör till underhållsfonden.

Y

Yttrefond

SE underhållsplan